Zásady zpracování osobních údajů

  • Správcem údajů je Pout(k)o s.r.o., IČO: 06674313, spisová značka: C 103601 vedená u Krajského soudu v Brně, sídlo: Merhautova 428/2, 613 00 Brno, e-mail: info@poutko.com.
  • Účelem zpracování je jednání o možném sjednání smlouvy (předsmluvní jednání), sjednání smlouvy a její plnění. Osobní údaje mohou být zpracovány rovněž na základě souhlasu, na základě plnění právní povinnosti správce nebo pro jeho oprávněné zájmy.
  • Příjemci osobních údajů mohou být zpracovatelé ve smluvním vztahu se správcem, například poskytovatelé účetních, marketingových, IT služeb a podobně. Osobní údaje mohou být předány poskytovatelům služeb, se kterými správce jako zprostředkovatel sjedná zájemci smlouvu.
  • Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
  • Osobní údaje budou zpracovávány, ukládány a archivovány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem  a subjektem údajů a po jeho skončení budou archivovány podle zvláštních právních předpisů.
  • Poučení o právech subjektů údajů: Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, má právo na opravu a výmaz osobních údajů, má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku, má rovněž právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
  • Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

POUČENÍ SPOTŘEBITELE

Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).